Szcc

LIST OF EMPLOYEES OF SOUTH ZONE CULTURAL CENTRE THANJAVUR

SI.No
Name
PAY BAND
GRADE PAY
1
Dr. SAJITH. E.N, DIRECTOR
37400-67000
8700
2
T.K.VENKATASUBRMANAIAM
15600-39100
5400
3
C.MARIAMMAL
9300-34800
4200
4
P.SEKAR
9300-34800
4200
5
S.RAJAGOPALAN
5200-20200
2800
6
D.JAGANATHAN
5200-20200
2400
7
R.A.RAVINTHERAKUMAR
5200-20200
2800
8
V.RENGABASHYAM
5200-20200
2800
9
R.UMASANKAR
5200-20200
2800
10
G.MEENAKSHINATHAPILLAI
5200-20200
2800
11
T.SUNDARABASKAR
5200-20200
2800
12
M.MARIAPPAN
5200-20200
2400
13
K.SEKAR
5200-20200
2400
14
T.MOHANDOSS
9300-34800
4400
15
K.ANANDAN
9300-34800
4200
16
R.EKAMBARAM
9300-34800
4200
17
P.RAMAKRISHNA
5200-20200
2000
18
V.HARRYDAVID
5200-20200
2000
19
M.JAYAKUMAR
5200-20200
2000
20
R.VEERAMANIRAJADURAI
5200-20200
2000
21
R.RAJAGOPAL
5200-20200
2000
22
DHANALAKSHMI
5200-20200
2000
23
S.RAJA
5200-20200
Nil